Prawo zamówień publicznych

W dniu 20 lutego 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych opublikował kalkulator służący automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu klauzuli jednowskaźnikowej, opracowany na podstawie opublikowanej w grudniu 2022 r. publikacji poświęconej klauzulom waloryzacyjnym w  sektorze budownictwa.

Kalkulator opracowany został przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i przedstawicielami grupy roboczej. Zgodnie z zaproponowanymi we wspomnianej publikacji postanowieniami umownymi dotyczącymi waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy przy jednym wskaźniku, waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (dla jednej z pozycji) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

Zadaniem kalkulatora jest wyliczanie należnej kwoty waloryzacji wynagrodzenia. Aby to zrobić, należy wprowadzić kilka podstawowych parametrów, takich jak:

  • pozycja wyszczególniona w ramach wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,
  • wartość stałego współczynnika obrazującą część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany),
  • miesiąc i rok początkowy,
  • miesiąc i rok końcowy,
  • wartość kontraktu.

Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie wylicza wartość kontraktu z uwzględnieniem waloryzacji.