Prawo wodne

Zmiany okresów ochronnych w zakresie połowu węgorzy

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz.U. 2023 poz. 362)

Wejście w życie: 1 marca 2023 r.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie okresów ochronnych dotyczących zakazu połowu węgorzy z rozróżnieniem czasu obowiązywania okresów w zależności od obszaru połowu.

Zmiany m.in. w zakresie regulacji dotyczących żeglugi morskiej, pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, penalizacji żeglugi bez karty bezpieczeństwa lub wymaganej zgody

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 261)

Wejście w życie: 11 marca 2023 r.

Przedmiotowa ustawa wprowadza aktualizacje w szeregu aktów prawnych takich jak:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, w zakresie m.in.:

  • zmiany katalogu jednostek względem, których nie stosuje się obowiązku w zakresie monitorowania i informacji o ruchu statków, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie;
  • powierzenia, w drodze umowy, uznanej organizacji wykonywanie określonych zadań administracji morskiej;
  • inspekcji oraz audytu.

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w zakresie m.in.:

  • ustanawiania stref bezpieczeństwa;
  • penalizacji żeglugi jachtem, nie posiadając na nim karty bezpieczeństwa, żeglugi na akwenach zamkniętych dla ruchu jednostek sportowo-rekreacyjnych albo bez wymaganej zgody.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w zakresie m.in.: pierwokupu Skarbu Państwa udziałów albo akcji w spółce handlowej, która m.in. jest właścicielem nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski, w zakresie m.in.: wpisu do polskiego rejestru okrętowego.