Prawo transportowe

Zmiany w statucie Urzędowi Transportu Kolejowego

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (M.P. 2023.237)

Wejście w życie: 1 marca 2023 r.

Zmianie ulega skład komórek organizacyjnych UTK, a to poprzez likwidację Departamentu Personelu i Przepisów.

Zmiany dotyczące kontroli przewozu drogowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. 2023 poz. 370)

Wejście w życie: 1 marca 2023 r.

Rozporządzenie zastępuje uprzednio obowiązujące rozporządzenie z 2019 r. i reguluje następujące kwestie:

  • wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego;
  • sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;
  • rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zmiany w wykazie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. 2023 poz. 389)

Wejście w życie: 9 marca 2023 r.

Zmianie ulega Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego w sekcjach dotyczących:

  • Inwestycji Towarzyszących dotyczących rozbudowy albo budowy dróg publicznych;
  • Inwestycji Towarzyszących w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej;
  • Inwestycji Towarzyszących w zakresie sieci kanalizacyjnych;
  • Inwestycji Towarzyszących w zakresie kompleksu wojskowego.

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływackich o długości do 24 m.

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 261)

Wejście w życie: 11 marca 2023 r.

W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m rozszerzeniu ulega katalog:

  • okoliczności, w których wydawana jest decyzja o odmowie wpisania jednostki pływackiej do rejestru – o sytuacje, w których jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, obronności lub innym ważnym interesem publicznym;
  • podmiotów uprawnionych do nakładania grzywny za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją – o funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej.