Prawo pracy

Unijny Pakiet Mobilności- zmiany w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2022. poz. 209).

Wejście w życie: 2 lutego 2022 r.

Znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw dostosowują polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności.

W obszarze prawa pracy zmiany te dotyczą w szczególności:

  • niedopuszczalności wykonywania zadań służbowych w międzynarodowych przewozach drogowych w formie podróży służbowej (likwidacja nieoskładkowanych dodatków typu ryczałt czy dieta);
  • zmian w zakresie tworzenia ewidencji czasu pracy kierowców oraz wydłużenie przechowywania ewidencji z okresu 3 do 10 lat;
  • poza wynagrodzeniem zasadniczym kierowcy wykonujący w transporcie międzynarodowym tzw. kabotaż oraz cross-trade (przewozy wewnątrz unijne), będą podlegali dodatkowo przepisom państw przyjmujących. Wynagrodzenia takich kierowców będą musiały być przeliczane według przepisów państw, w których wykonywana była usługa transportowa.
  • w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku;
  • przerwy na odpoczynek. Od tej pory kierowcy mają obowiązek wykorzystać przerwę przeznaczoną na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut w przypadku, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin. Przerwa ta nie może być odebrana przed rozpoczęciem lub po zakończeniu dziennego czasu prowadzenia pojazdu.