Prawo pracy

Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie uprawnień urlopowych rodziców adopcyjnych

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.).

Wejście w życie: 1 lutego 2023 r.

Ustawa nowelizuje dotychczasowe regulacje Kodeksu pracy w zakresie urlopów związanych z przysposobieniem, m. in. prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Co do zasady pracownik będzie mógł skorzystać ze swoich uprawnień w tym zakresie do ukończenia przez dziecko 14 lat.