Prawo podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych – nowe zwolnienie przedmiotowe

 

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1834)

Wejście w życie:  1 listopada 2021 r.

Wolne od podatku dochodowego są kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych za małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Uchylenie rozporządzenia w sprawie faktur

 

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1751)

Wejście w życie:  1 listopada 2021 r.

 

Istotna uchwała NSA dla podatników podatku od nieruchomości

 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2021 roku, sygn. akt III FPS 1/21, dostępna online: https://orzeczenia.nsa.gov.pl

Dnia 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: „Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tym przepisie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”.