Prawo podatkowe

Polski Ład 2.0 – zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1265)

Wejście w życie 1 lipca 2022 r.

Ustawa przewiduje m.in.:

Obniżenie do 12% (z 17%) stawki PIT dla podatników opodatkowanych wg pierwszego progu podatkowego, obowiązującego w przypadku podstawy opodatkowania (tj. dochód pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia), nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 120 000 zł;

Możliwość odliczenia zapłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego, w zależności od przyjętej przez podatnika formy opodatkowania PIT. I tak, podatnicy rozliczający się na zasadzie:

  • PIT liniowego będą uprawnieni w roku podatkowym do odliczenia od dochodu lub ujęcia w ciężar kosztów uzyskania przychodów zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 8 700 zł (wysokość wskazanej kwoty, będzie podlegała corocznej waloryzacji);
  • ryczałtu ewidencjonowanego będą uprawnieni do odliczenia od przychodu kwoty odpowiadającej wartości 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • karty podatkowej będą uprawnieni do odliczenia od kwoty podatku kwoty stanowiącej 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ustawodawca nie przewidział podobnych rozwiązań dla podatników rozliczających PIT w oparciu o skalę podatkową. W konsekwencji nadal nie mają oni możliwości odliczenia od dochodu, podatku czy też zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;

  • likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, która w zamyśle miała stanowić mechanizm rekompensujący określonej grupie podatników, brak możliwości odliczania zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • umożliwienie podatnikom PIT ponownego dokonania wyboru formy opodatkowania na cały 2022 r. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania powinno, co do zasady, zostać złożone w deklaracji podatkowej, która będzie składana za 2022 r. Niemniej, warto mieć na uwadze, iż w przypadku podatników, którzy dopiero teraz zdecydują się na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, termin na złożenie ww. oświadczenia mija 22 sierpnia 2022 r.;
  • przywrócenie pełnej ulgi dla samotnych rodziców. Nowa ulga umożliwia obliczenie PIT w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, przy czym do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

 

Ubezpieczenia społeczne – łatanie luki w obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1265)

Wejście w życie 1 lipca 2022 r.

Istotną zmianą, wprowadzoną przepisami omawianej ustawy nowelizującej Polski Ład, a mającą realny wpływ na wysokość obciążeń publicznoprawnych nałożonych na przedsiębiorców, Dotychczasowy brak oskładkowania ww. wspólników omawianej spółki miał istotny wpływ na jej popularności w ostatnim czasie, co zostało dostrzeżone i „naprawione” przez ustawodawcę.

 

Zmiany w VAT w zakresie czynności dokonywanych przez siły zbrojne UE

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1137)

Wejście w życie: 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z przedmiotową nowelizacją, przemieszczenie towarów, które mają być wykorzystane przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Wskazana ustawa wprowadza zwolnienie z VAT przewidziane dla importu towarów przez siły zbrojne państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska do użytku własnego takich sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn. Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Ustawodawca umożliwił także siłom zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska, stosowanie mechanizmu zwrotu podatku w szczególnych przypadkach, przewidzianych w art. 89 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowelizacja ustanawia także delegację ustawową dla Ministra Finansów (działającego w tym zakresie w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej), na podstawie której, wskazany organ będzie upoważniony do określenia przypadków i trybu zwrotu VAT siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelowi cywilnemu.

 

Akcyza – nowe zwolnienie dla czynności dotyczących wyrobów akcyzowych, wykorzystywanych przez sił zbrojnych państwa członkowskiego UE

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2427)

Wejście w życie: 1 lipca 2022 r.

Wraz ze zmianami w VAT, w zakresie sposobu opodatkowania czynności dokonywanych przez siły zbrojne państwa członkowskiego UE, od 1 lipca 2022 r. obowiązywać zacznie także nowe zwolnienie z podatku akcyzowego, przewidziane dla czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe mające być wykorzystywane przez siły zbrojne państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.