Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie z gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622

Wejście w życie: 9 sierpnia 2022 r.

Na mocy dodanych ust. 5 i 6 do art. 3 wspomnianej ustawy na organy wykonawcze gminy został nałożony obowiązek sporządzenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy. Treść sprawozdania ma zawierać m. in. o liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina jak również ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe.