Prawo ochrony środowiska

BDO sprawozdania

15 marca upływał termin:

 • na złożenie rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2021 zgodnie z art. 73 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021

 • na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z dyspozycją art. 75 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021

 • na złożenie rocznego sprawozdanie m.in. w zakresie osiągniętych poziomów zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dotyczy Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021

 • na wpłacenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy wynikającej z art. 36 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 nr 76 poz. 666)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666

 • na złożenie wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, czy prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg na podstawie art. 36 z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

 • na wpłacenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu wynikającej z art. 75  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001688

 • na przekazanie przez sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za 2021 r. oraz złożenie stosownego sprawozdania wynikającej z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 nr 76 poz. 666)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666

 • na przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający baterie i akumulatory publicznej kampanii edukacyjnej wynikającej z art. 37 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 nr 76 poz. 666)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666 

 • na przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek wynikającej z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

 • na złożenie wniosku o zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej za brak realizacji obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu na mocy art. 76 z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001688

 • na przedstawienie przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego marszałkowi województwa za 2021 r. zaświadczenia wydanego przez bank o utrzymywaniu przez nią na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej środków, o których mowa w art. 63 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wydanego przez gwaranta wynikającego z art. 64 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001688

 • na złożenie wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów na mocy art. 4a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 nr 76 poz. 666)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666 

 

31 marca upływał termin:

 • na wpłacenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających produkty (np. oleje, opony) na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez nich na terytorium kraju wynikającej z art. 16 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010630639

 • na obliczenie i wniesienie opłaty bez uprzedniego wezwania przez wprowadzającego pojazdy, który w nie zapewnił sieci zbierania pojazdów w roku kalendarzowym na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 25 poz. 202)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050250202

 • na wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz składujące odpady na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego wynikająca z art.285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

 • na przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przez prowadzących instalacje obejmujące, co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006 zgodnie z art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

 • 15 kwietnia upływa termin na wniesienie opłaty recyklingowej za I kwartał 2022 r. na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej określonej w art. 40 c Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

 

30 kwietnia upływa termin:

 • na złożenie oświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia opłat za usługi wodne za I kwartał 2022 r. w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określonych w art. 552 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233);

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

 • na złożenie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za I kwartał 2022 r. określonych w art. 90 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622

 • na złożenie rocznego audytu zewnętrznego w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakładzie przetwarzania ZSEiE określonego w art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2020.1893)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001688

 • na przeprowadzenie rocznego audytu przez przedsiębiorców prowadzących recykling  odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i posiadają decyzję w zakresie przetwarzania odpadów pozwalającą na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg oraz przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg określonego w art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888