Prawo ochrony środowiska

Wniosek o zastosowanie programu wsparcia

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

Wejście w życie: 4 lutego 2022 r.

Zgodnie z dodanym art. 5ga ust. 1 ustawa wprowadza możliwość ubiegania się przez odbiorców wrażliwej energii elektrycznej i wrażliwych paliw gazowych od sprzedawcy energii elektrycznej albo sprzedawcy paliw gazowych o zastosowanie programu wsparcia wobec zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi. By ubiegać się o powyższe, należy złożyć do danego sprzedawcy pisemny wniosek, w załączeniu do którego należy przedłożyć kopię decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Przedmiotowy wniosek sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 21 dni od daty jego otrzymania oraz i do poinformowania odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, odbiorcy wrażliwego paliw gazowych albo odbiorcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zastosowanie programu wsparcia, sprzedawca będzie mógł m. in. zawierać umowy w sprawie zaległych i bieżących należności za energię elektryczną albo paliwa gazowe lub świadczone usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenie płatności na raty, umorzenie płatności lub odstąpienie od naliczania odsetek za ich nieterminową zapłatę.

 

Obowiązek dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Wejście w życie: 13 lutego 2022 r.

Na mocy dodanego art. 52b właściciel lasu będzie stosował wymagania dobre praktyki w zakresie gospodarki leśnej, których treść określi w Rozporządzeniu Minister właściwy do spraw środowiska. Wspomniane wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej uwzględniają potrzebę zapobiegania m. in. celowemu chwytaniu lub zabijaniu dziko występujących okazów tych gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w ich naturalnym zasięgu oraz zapobiegania umyślnemu zabijaniu okazów chronionych gatunków ptaków.

 

BDO sprawozdania

28 lutego upływa termin:

  • złożenie przez każdy podmiot korzystający ze środowiska raportu do KOBIZE za 2021 r. określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091301070

  • wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) określonej w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881);

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000881

  • wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy określonego w art. 53 ust.11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001688

  • uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowanych przedstawicieli oraz producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań wynikającej z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021