Prawo ochrony środowiska

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1762)

Wejście w życie: 1 października 2023 r.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2023 poz. 1436 z późn. zm.) oraz m.in. w:

  • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);
  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.) oraz
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2021 poz. 497 z późn. zm.).

Ustawa ma na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wprowadzono zapis, zgodnie z którym budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW zwolniona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (do tej pory próg wynosił 50 kW).

Zmiany w pozostałych wymienionych ustawach zmienionych tą ustawą stanowią wyłącznie zmiany redakcyjne, wynikające z konieczności uwzględnienia w zapisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Wprowadzenie tzw. dyrektywy plastikowej

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1852)

Wejście w życie: 13 października 2023 r.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2023 poz. 1658 z późn. zm.) oraz m. in. w:

  • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469);
  • ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2022 poz. 1113);
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) oraz
  • ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622).

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej (dyrektywy SUP, ang. single-use plastics) w zakresie obowiązku zapewnienia systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Tym samym, ustawa wprowadza system kaucyjny i określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia go.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodany został przepis, zgodnie z którym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będą mogły zapewniać przyjmowanie opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym.

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach usunięty został zapis dotyczący sprawozdawczości prowadzonej przez GIOŚ w zakresie gospodarki bateriami i akumulatorami.

Zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza odniesienia do systemu kaucyjnego i określa zakres sprawozdawczości w tym obszarze w systemie BDO.

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podzielono opłatę wnoszoną w przypadku niewykonania obowiązku osiągnięcia wymaganego minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu na osobną dla paneli fotowoltaicznych oraz osobno dla pozostałego sprzętu z grupy 4.

BDO SPRAWOZDANIA

15 października upływa termin na:

wniesienie opłaty recyklingowej za III kwartał 2023 r. przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej. Opłata powinna być uiszczana kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana, zgodnie z art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

30 października upływa termin na:

złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał 2023 r. przez podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi. Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za III kwartał 2023 r. z art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

31 października upływa termin na:

złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za III kwartał 2023 r. zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).