Prawo gospodarcze i handlowe

Pierwsze przepisy dużej nowelizacji k.s.h. weszły w życie

Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 807)

Wejście w życie: 13 kwietnia 2022 r.

Długo zapowiadana i najistotniejsza od lat nowelizacja k.s.h. zasadniczo wchodzi w życie 13 października 2022 r. Trzy przepisy o charakterze podatkowym i dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne weszły jednak w życie dzień po ogłoszeniu, tj. 13 kwietnia 2022 r.

Są to art. 10 oraz art. 35 i art. 36 ustawy nowelizującej (dotyczy zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zasadach ustalania dochodu oraz podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne).