Prawo gospodarcze i handlowe

Sprawozdania finansowe za 2021 r. – wydłużono terminy!

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji Dz.U.2022.561

Wejście w życie: 10 marca 2022 r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832).

Ministerstwo Finansów zdecydowało o przesunięciu terminów związanych ze sprawozdawczością za 2021 rok.

W przypadku jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (w tym spółek), z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 3 miesiące przedłużono m.in.  terminy na inwentaryzację, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, a także przygotowanie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Wydłużono czas na skonsolidowane sprawozdania finansowe.

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną terminy przesunięto o miesiąc.

Dodatkowo dla jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 3 miesiące wydłużono:

  • terminy określone w art. 49b ust. 9 (sporządzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej), art. 55 ust. 2c (sporządzenie sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na stronie internetowej) oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a tej ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 tej ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust. 1 tej ustawy.

Terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 (dot. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego) oraz art. 270 ust. 1 i 4 (Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r., przedłuża się o 30 dni.

Dodatkowo do 1 sierpnia 2022 r. przedłużono termin na przekazanie Szefowi KAS sprawozdania finansowego (art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Szczegółowe omówienie i zestawienie zmian w formie tabelarycznej znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Finansów : TUTAJ