Prawo geologiczne i górnicze

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego Dz.U.2022  poz. 241

Wejście w życie: 3 lutego 2022 r.

W dniu 02.02.2022 r. została opublikowana nowelizacja Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Nowelizacja dot. wprowadzenia zasad udzielania wsparcia publicznego na redukcję zdolności produkcyjnych zakładów górniczych. Wprowadzone zmiany  określają  mechanizmy wsparcia publicznego (Nowy System wsparcia)  dla sektora górnictwa węgla kamiennego, mają na celu stopniowe wygaszanie działalności wydobywczej węgla kamiennego, obejmujące w szczególności dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych (w formie dotacji z budżetu państwa) oraz pokrycie kosztów wynikających z zakończenia wydobycia węgla kamiennego i likwidacji jednostek produkcyjnych, które nie są związane z bieżącą produkcją. Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy: „Wdrożenie Nowego Systemu Wsparcia wesprze również racjonalną i kontrolowaną transformację, a w konsekwencji stopniową likwidację całego sektora, wraz ze zminimalizowaniem negatywnych skutków zmian strukturalnych. Działania te są spójne z polityką energetyczną kraju oraz Unii Europejskiej, jak również są odzwierciedleniem zapisów Umowy Społecznej”.

Nowy System Wsparcia obejmuje spółki, o których mowa w Umowie Społecznej z dnia 28.05.2021 r.,  tj. Polską Grupę Górniczą S.A., Tauron Wydobycie S.A. i Węglokoks Kraj sp. z o.o.

Ponadto zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne  oraz udzielonej pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju będą  podlegać umorzeniu z mocy prawa w całości wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami upomnienia, w dniu wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że to umorzenie jest zgodne z rynkiem wewnętrznym.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań i wykonanie działań wynikających z niniejszej ustawy, w latach 2022-2031 został określony na kwotę  28 821 mln zł. Nowy System Wsparcia wymaga notyfikacji i akceptacji Komisji Europejskiej, ze względu na wynikającą z niego pomoc publiczną.