Prawo cywilne

Wprowadzenie obowiązku sporządzania, posiadania i udostępniania dokumentacji potwierdzającej kraj pochodzenia węgla

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Wejście w życie:  16 kwietnia 2022 r.

Na mocy wprowadzonej ustawy:

Zakazuje się wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczania:

 • między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium,
 • z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

towarów takich jak węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla oraz koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego [lignitu] lub torfu, nawet aglomerowany, węgiel retortowy zwanych łącznie „węglem” pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi,

 • przedsiębiorca, który wprowadził lub przemieścił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgiel, bez względu na kraj pochodzenia tego węgla, jest obowiązany;
 • posiadać i udostępniać na żądanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina, także region wydobycia węgla. Dokumenty należy przechowywać przez okres 5 lat od daty wprowadzenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sporządzać i przekazywać nabywcom informacje o kraju pochodzenia węgla, a także: dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska; regionie wydobycia węgla i dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina; dacie nabycia od kopalni – w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.

Wprowadzenie powyższego skutkuje nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców prowadzących dystrybucję węgla (szczególnie w zakresie umów zawieranych z kontrahentami) na terenie Polski – brak odpowiedniej dokumentacji może doprowadzić do nałożenia wysokich kar pieniężnych aż do 10 000 000 zł.

 

Rządowy program „Mieszkanie bez wkładu”

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133)

Wejście w życie: 27 maja 2022 r.

Na mocy wprowadzonej ustawy:

 • część z środków budżetu państwa rząd przeznaczy na program „Mieszkanie bez wkładu”, którego głównym założeniem jest wsparcie osób posiadających środki na spłatę kredytu i wykazujących zdolność kredytową, jednak niebędących w stanie zgromadzić odpowiednio dużego kapitału na zaciągnięcie kredytu w banku poprzez udzielenie gwarancji bankowej;
 • wymaganiem udziału w programie jest nieposiadanie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma zastąpić wkład własny, a kredytobiorcy będą zobowiązani do jego spłaty zgodnie z zawartą z bankiem umową;
 • wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być niższa od kwoty stanowiącej 10% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt, ale nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20 % wspomnianych wydatków;
 • program zakłada sytuację, w której udzielona gwarancja zostanie uregulowana za pomocą tzw. spłaty rodzinnej;
 • limity cen mieszkań określone w ustawie uzależnione są od wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla danego województwa.

Powyższe rozwiązanie, choć pozornie powinno ułatwić kredytobiorcom zakup mieszkania, to w rzeczywistości z uwagi na wprowadzone ograniczenia cenowe mieszkań, może doprowadzić do braku realnej możliwości skorzystania z oferowanego programu.