Prawo cywilne

Częściowe wejście w życie przepisów mających na celu zapobieganie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim

Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

(Dz.U. 2022 poz. 2339)

Wejście w życie: 18 grudnia 2022 r. (art. 1, art. 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 pkt 1, 3-7, 10 i 11)

Wprowadzona ustawa zmienia m.in. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337), gdzie dodano art. 7201 -7205 określający:

1. Pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki, przez które rozumie się:

  • marże, prowizje lub opłaty związane z przygotowaniem umowy pożyczki, udzieleniem pożyczki lub jej obsługą, albo koszty o podobnym charakterze;
  • opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą albo koszty o podobnym charakterze;
  • koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty ubezpieczeń, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, koszty pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do zawarcia umowy;

z wyłączeniem opłat notarialnych oraz danin o charakterze publicznoprawnym, które strony są zobowiązane ponieść w związku z zawarciem umowy,

2. Wzór na maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów w umowie pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną i niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby – nie mogą być one wyższe od 25% całkowitej kwoty pożyczki,

3. Szczegółowe warunki udzielenia zabezpieczenia pożyczek,

4. Jakie obowiązki informacyjne wobec pożyczkobiorcy ma pożyczkodawca.

Zmianie ulega także art. 777 ustawy  dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.):

  • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji powinno zawierać określenie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania,
  • jeśli oświadczenie, składa się w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawarcia przez osobę fizyczną umowy pożyczki niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tę osobę albo z zawarcia przez tę osobę innej umowy, do której przepisy o pożyczce stosuje się odpowiednio, wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych obliczonych bezpośrednio od tej kwoty za okres, na który została udzielona pożyczka, wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów.