Prawo gospodarcze i handlowe

Zmiana tzw. ustawy antyzatorowej – obowiązek dużych przedsiębiorców do składania oświadczeń o posiadanym statusie

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2414)

Wejście w życie: częściowe 8 grudnia 2022 r.

Główne obszary, wokół których skoncentrowała się nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 4 listopada 2022 r., stanowią doprecyzowanie przepisów i uproszczenie tzw. obowiązku sprawozdawczego oraz zwiększenie efektywności postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Jednym z praktycznych aspektów uchwalonej zmiany jest –  wiążący od 8 grudnia 2022 r. – obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, spoczywający zarówno na dłużniku, jak i wierzycielu. Omawiana nowelizacja rozszerzyła bowiem katalog podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń, który dotychczas obejmował wyłącznie dłużników.

Inne rozwiązania wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

1. Zakaz naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz od dnia ogłoszenia upadłości.

2. Zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego o stosowanych terminach zapłaty
w transakcjach handlowych:

  • wydłużenie terminu składania sprawozdań do 30 kwietnia roku następującego;
  • wyłączenia przedmiotowe – w odniesieniu do świadczeń przedawnionych oraz transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • wyłączenia podmiotowe – w stosunku do transakcji zawieranych przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej;
  • wykazywanie wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych lub spełnionych w terminie określonym w umowie (gdy termin umowny będzie niezgodny z ustawowym – w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego), nie zaś jak dotychczas – w określonych terminach liczonych od dnia wystawienia faktury;
  • obowiązek złożenia sprawozdania ciąży bezpośrednio na podmiocie, natomiast odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na kierowniku tego podmiotu;
  • doprecyzowanie pojęcia kierownika podmiotu.

3. Modyfikacja procedury w sprawie ustalenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej oraz zasad obniżania tej kary.