Korzystny dla Kancelarii wyrok w tzw. sprawie frankowej. Unieważnienie umowy kredytowej!

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. unieważnił umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartą przez naszych Klientów z Bankiem i zasądził na ich rzecz kwotę 116.413,97 zł oraz 213.458,42 CHF. Jest to kolejny korzystny wyrok dla Kancelarii.

Nasi Klienci odzyskają od Banku nadpłatę kredytu w wysokości ponad 255 tys. zł! Sprawa została rozpoznana w ciągu roku, a zatem niezwykle szybko – biorąc pod uwagę czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w innych sądach.

W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji stwierdził, że:

  • istnieje interes prawny po stronie Klientów w żądaniu ustalenia nieważności umowy kredytowej, bowiem bez rozstrzygnięcia w zakresie żądania o ustalenie, samo orzeczenie co do żądania zapłaty nie zakończyłoby pomiędzy stronami sporu co do przyszłych, niezapłaconych rat kredytowych
  • postanowienie umowne dotyczące upoważnienia Banku do jednostronnego określenia kursu waluty, wykorzystywanego do obliczenia kwot pobieranych z rachunku bankowego naszych Klientów jako spłaty rat kredytu i ustalanie go w sposób dowolny, w rażący sposób przekracza granice swobody umów
  • nie budzi żadnych wątpliwości, że kwestionowane postanowienia umowne w postaci klauzuli indeksacyjnej zostały zawarte we wzorcu umowy, sporządzonym przez Bank
  • nie budzi także wątpliwości, że kwestionowane klauzule umowne, dotyczące waloryzacji kwoty kredytu kursem CHF, należy uznać za niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385(1) § 1 kc. Klauzule te kształtują prawa i obowiązki konsumenta (kredytobiorcy) w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, przez uzależnienie warunków waloryzacji świadczenia od kompetencji silniejszej strony umowy, czyli Banku
  • odwołanie do kursów walut zawartych w tabeli kursowej banku oznacza naruszenie równorzędności stron umowy przez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między Bankiem a Kredytobiorcą
  • po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień umownych, nie jest możliwe pozostawienie w mocy pozostałej części umowy, jako ważnej umowy kredytu, ponieważ wyeliminowane postanowienia dotyczą świadczenia głównego stron. Sąd stwierdził więc, że umowa kredytu jest nieważna w całości!
  • wszelkie świadczenia uiszczone przez Klientów, na podstawie tej umowy, są świadczeniami nienależnymi i w związku z tym, co do zasady, podlegają zwrotowi. Klientom należy się więc zwrot wszystkiego, co świadczyli na rzecz Banku w wykonaniu nieważnej umowy.

Wyrok na razie jest nieprawomocny, a jego treść można zobaczyć tutaj: Wyrok w sprawie frankowej

Prawnicy SZiP prowadzący sprawę:  Tomasz Mrowiec (Partner, radca prawny) i Karina Dorobisz (aplikant adwokacki).